Nagrody i kary


Poniżej przytaczamy fragmenty STATUTU ZSO nr 1 w Łęcznej - paragrafy dotyczące nagród i kar.§ 31

 

1. Za zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach sportowych  i artystycznych uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

1) pochwała wychowawcy na forum klasy,

2) pochwała dyrektora na forum  klasy,

3) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,

4) pochwała ucznia przez dyrektora wobec rodziców, 

5) wyróżnienie poprzez wyeksponowanie osiągnięć w tablo,

6) dyplom uznania dla ucznia,

7) list pochwalny do rodziców ucznia od wychowawcy,

8) list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora,

9) nagroda  rzeczowa dla ucznia,

    10) informacja o osiągnięciach publikowana na stronie internetowej szkoły,

    11)wnioskowanie o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

 

§ 32

 

1. Na terenie zespołu i w jego otoczeniu oraz w czasie zajęć i imprez organizowanych poza szkołą zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

 

1.    Zakazuje się wnoszenia na teren zespołu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

 

3.Niedozwolony jest udział w zajęciach szkolnych uczniów będących pod wpływem środków wymienionych w  ust. 2.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nie służące jako pomoce dydaktyczne, a przestawiające konkretną wartość materialną, które uczeń przynosi do szkoły.

 

§ 33

 

1. Zachowanie ucznia podlegające karze:

1) nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły i regulaminów obowiązujących na terenie  szkoły,

2)  nieprzestrzeganie kryteriów dotyczących schludnego wyglądu, odpowiedniego stroju lub noszenia mundurka, zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji i innych urządzeń elektronicznych, braku zmiany obuwia,  palenia papierosów na terenie  szkoły,

3) nieusprawiedliwiona absencja na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

4) świadome i celowe wyrządzenie krzywdy innemu uczniowi,

5) używanie wulgaryzmów wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów,

6) posiadanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

7) przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

8) palenie papierosów na terenie szkoły,

9) posiadanie narzędzi i wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów nauczycieli i innych osób zatrudnionych szkole,

10) celowe niszczenie mienia szkoły,

11) fałszowanie dokumentacji szkolnej, lub innych dokumentów okazywanych nauczycielom,

 12) szantażowanie, zastraszanie, wyłudzanie pieniędzy,

 13) znęcanie się psychiczne i fizyczne.

 

2. Wobec uczniów nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego Statutu, stosuje się następujący system kar:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie wychowawcy klasy z adnotacją do dziennika,

3)czasowe zawieszenie w prawach do udziału w imprezach rozrywkowych oraz w prawach do reprezentowania szkoły,

4) upomnienie  dyrektora zespołu,

5) nagana dyrektora zespołu z  odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym,

6) przeniesienie do równoległej klasy,

7) przeniesienie do innego gimnazjum,

8) skreślenie z listy uczniów.

 

§ 34

 

1. Przeniesienie ucznia do innego gimnazjum odbywa się na mocy decyzji   wydanej przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły zaopiniowany przez radę pedagogiczną, samorząd uczniowski, po pisemnym powiadomieniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia.

 

2. Skreślenie ucznia nie podlegającego obowiązkowi szkolnemu odbywa się na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 

§ 35

 

1.       Procedury udzielania kar:

1) Dyrektor zespołu i wychowawca mają obowiązek informowania rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o zamiarze ukarania.

 

2) Udzielenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu w zespole postępowania    wyjaśniającego, oraz po przeprowadzeniu rozmowy dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

 

3) Uczeń ma prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie 3 dni od daty decyzji o karze, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia.

 

4) Uczeń, jego rodzic, prawny opiekun, pokrzywdzeni przez ukaranego mogą zgłosić zastrzeżenia i odwołać się od wymierzonej kary, w innym przypadku decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

5) Odwołanie może kwestionować winę jak i wysokość kary.

 

6) Dyrektor szkoły w odpowiedzi na odwołanie może :

a)podtrzymać decyzję o wymierzonej karze,

b)zawiesić jej wykonanie na czas określony lub nieokreślony,

c)zmienić rodzaj wymierzonej kary,

d)odstąpić od wymierzenia kary.

 

7) Dopuszcza się możliwość zawieszenia kary za poręczeniem wychowawcy klasy, lub 3 nauczycieli uczących w danej klasie oraz  samorządu uczniowskiego z jednoczesnym przedstawieniem sposobu poprawy zachowania  ukaranego ucznia.

 

1)      Dyrektor po rozpatrzeniu odwołania i zasięgnięciu opinii pedagoga, psychologa i wychowawcy udziela  odpowiedzi na złożone odwołanie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

9) Od decyzji dyrektora szkoły można wnieść odwołanie do organu nadzorującego lub Rzecznika Praw Ucznia  za pośrednictwem dyrektora w  ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

10) Uprawniony organ może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

11) Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary bardziej dotkliwej.

 

12) Uprawniony organ rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

 

§ 36

 

1. Szczególne kary dotyczące uczniów nie podlegających obowiązkowi szkolnemu:

 

1) za agresywne, wulgarne zachowanie się w stosunku do nauczyciela,  pracownika szkoły lub innego ucznia, uczeń otrzymuje:

a) naganę wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i poinformowaniem rodziców,

b) zostaje skreślony z listy uczniów  jeżeli naganne zachowanie powtarza się lub może skutkować naruszeniem nietykalności osobistej innych osób.

 

2) Uczeń, który dwukrotnie otrzyma końcową naganną ocenę  zachowania  zostaje skreślony z listy uczniów.

 

2)      Uczeń za nieprzestrzeganie kryteriów dotyczących schludnego wyglądu i odpowiedniego stroju, zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji i innych urządzeń elektronicznych, braku zmiany obuwia, za palenie papierosów na terenie  szkoły, otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy oraz obniżenie oceny  zachowania do nieodpowiedniej.

 

3)   W przypadku, gdy stosowane kary dyscyplinarne nie doprowadziły do pozytywnych zmian w postępowaniu ucznia, a uczeń w sposób rażący narusza postanowienia statutu szkoły, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora zespołu do skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

4)   Uczeń może być skreślony z listy uczniów bez stopniowania kar w przypadku, gdy:

a). wchodzi w konflikt z prawem, nagannie zachowuje się w szkole i poza nią  (znęcanie się, pobicie, zastraszanie, narażanie innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły na utratę zdrowia, kradzieże, zniszczenie mienia na terenie szkoły),

b). uczeń przebywa na terenie szkoły lub na zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

c). udowodniono mu posiadanie, używanie lub rozprowadzanie narkotyków,

d). uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie uzyskał ocen okresowych  lub rocznych z jednego lub z kilku przedmiotów,

e). zaprzestał uczęszczać do szkoły.

 

5)      Uczeń, który nie uczęszcza do szkoły zostaje ukarany:

a) w przypadku 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu upomnieniem wychowawcy z adnotacją w dzienniku,

b) w przypadku 25 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu jednego miesiąca uczeń otrzymuje naganę dyrektora z wpisem do dziennika,

c)        uczeń, który otrzymał naganę dyrektora za opuszczanie zajęć szkolnych i nadal niesystematycznie uczęszcza do szkoły, a jego nieobecności stanowią 25% miesięcznego wymiaru godzin  zostaje skreślony z listy uczniów.

d)      uczeń, który ma więcej niż 25% nieobecności na zajęciach w danej klasie i otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu  na  koniec roku  szkolnego nie może powtarzać klasy,

e)      wyniki w nauce nie są podstawą do skreślenia ucznia z listy,

f) uczeń,  który nie otrzymał promocji  z powodu ocen niedostatecznych może powtarzać klasę.

 


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
17-03-2018
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311


Powered by apemCMS - © 2006 APEM