Prawa i obowiązki uczniów


Paragraf 30 STATUTU ZSO nr 1 w Łęcznej mówi o prawach i obowiązkach uczniów.§ 30

 

Uczeń ma prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą,

3) ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem,

4) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny i zasad sprawdzania wiedzy zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,

5) życzliwego, podmiotowego traktowania oraz poszanowania godności i nietykalności osobistej,

6)  swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób nie naruszający godności innych osób,

7)  wolności sumienia i wyznania, równego traktowania niezależnie od wyznawanej  religii,

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

9) pomocy w przypadku trudności w nauce,

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego,

11) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnym  przepisami,

12) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego,

13) wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową i pracę w organizacjach szkolnych,

14) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych..

 

Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,

2) przestrzegać ustaleń i zarządzeń dyrektora szkoły oraz organów statutowych,

3) dbać o honor i tradycję szkoły, symbole szkolne i narodowe,

4) godnie reprezentować szkołę w środowisku,

5) szanować mienie szkolne oraz naprawiać wyrządzone przez siebie i szkody,

6) wywiązywać się z powierzonych zadań i funkcji,

7) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

8) w pełni wykorzystywać czas lekcyjny na zdobywanie wiedzy,

9) przestrzegać zasad kultury i właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.

10) zachowywać się i wysławiać  zgodnie z obowiązującymi normami,

11) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

12) szanować prywatność i godność nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

13) nie używania telefonów komórkowych podczas lekcji,

14) nie używania kamer wideo, dyktafonów i innych urządzeń rejestrujących  wizję i fonię w czasie pobytu na terenie szkoły, bez zgody nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora,

15) dbać o zdrowie  i bezpieczeństwo własne oraz koleżanek i kolegów,

16) dbać o estetykę i schludność wyglądu osobistego,

17) przestrzegać zakazu przekłuwania warg, języka, brwi, nosa, tatuowania miejsc widocznych: kończyn dolnych i górnych, szyi i twarzy oraz ekstrawaganckich fryzur,

18) noszenia jako uczeń gimnazjum ujednoliconego stroju – mundurka, którego wzór został ustalony przez radę rodziców, radę pedagogiczną i samorząd uczniowski oraz przestrzegania zakazu stosowania makijażu na czas przebywania w szkole,

19) przestrzegania kryteriów określających wygląd i strój uczniowski licealisty, nie eksponujący nagich bioder, ramion, brzucha, dekoltu i ud oraz przestrzegania zasady dopuszczającej stosowania jedynie dyskretnego makijażu.


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
17-03-2018
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311


Powered by apemCMS - © 2006 APEM