Autorski program koła geograficznego


Odkrywamy Lubelszczyznę
mgr Anna Brudzińska1. Przeznaczenie i założenia programu
Obszar Polski to prawdziwa mozaika krajobrazów. Każdy region naszego kraju ma w sobie coś niepowtarzalnego, to mała ojczyzna, to miejsce w którym żyjesz, z którym jesteś związany emocjonalnie, gdzie jesteś u siebie. Jednym słowem, jest to Twoje miejsce na Ziemi.
Program "Odkrywamy Lubelszczyznę" adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej zainteresowanej geografią regionalną, otwartej na świat, dążącej do poszerzania swoich horyzontów i wiedzy. Ma na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, zainteresowanie własnym regionem, prowadzi do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Realizacja programu niewątpliwie pozwoli uczniom dowiedzieć się więcej o swoim regionie, o jego dziedzictwie kulturowym o znaczeniu wartości regionu w życiu osobistym, wspólnotowym i społecznym.

2. Cele ogólne programu
* Poznanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego, jako części Polski i Europy.
* Pogłębianie więzi ze środowiskiem, regionem, krajem.
* Kształcenie tożsamości regionalnej w kontekście wartości narodowych i europejskich.
* Zainteresowanie uczniów własnym regionem i wykazanie jego olbrzymiej różnorodności przyrodniczej i kulturowej.
* Poszerzanie i pogłębianie wiedzy o Lubelszczyźnie.
* Wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania ze źródeł informacji.

3. Cele szczegółowe programu
W wyniku realizacji programu uczeń potrafi:
* podać cechy, na podstawie których dokonuje się podziałów regionalnych,
* podać przykłady regionów historycznych , geograficznych i etnograficznych w Polsce i Europie,
* na podstawie map o różnej treści oraz innych źródeł dotyczących przeszłości historycznej, warunków przyrodniczych, społecznych-wyróżnić cechy charakterystyczne dla Lubelszczyzny i odróżniające ją od obszarów sąsiednich,
* wyróżnić krainy naturalne występujące w obrębie województwa lubelskiego,
* wykazać, że Lubelszczyzna jest regionem o zróżnicowanym środowisku przyrodniczym,
* podać przykłady wpływu ukształtowania powierzchni terenu na zróżnicowanie warunków klimatycznych, hydrologicznych, glebowych roślinnych,
* wykazać znaczenie prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi,
* ocenić wielkość zasobów wód powierzchniowych i podziemnych regionu, ocenić ich stan czystości,
* podać główne, lokalne i znajdujące się poza regionem źródła zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
* wymienić i zlokalizować formy ochrony przyrody, jakimi objęto najcenniejsze obszary Lubelszczyzny,
* podać przykłady zwrotów gwarowych, popularnych nazw i nazwisk oraz przysłów i powiedzeń charakterystycznych dla regionu,
* wykazać znaczenie tolerancji i życzliwego współżycia ludzi odmiennych grup kulturowych,
* wymienić charakterystyczne cechy ludności Lubelszczyzny i ocenić związane z nimi korzyści, szanse i utrudnienia dla rozwoju regionu,
* wykazać (popierając przykładami) zmieniającą się w czasie rolę różnych czynników miastotwórczych,
* ocenić warunki naturalne dla rozwoju rolnictwa, podać cechy podkreślające jego odmienność od innych regionów kraju (towarowość, wielkość gospodarstw, profil produkcji),
* wskazać , podając stosowne przykłady miejsca eksploatacji bogactw mineralnych , kierunki rozwoju przemysłu na przestrzeni wieków,
* ocenić stan bazy turystycznej regionu i innych sektorów usług,
* korzystając z dostępnych materiałów wymienić i opisać zabytki architektury Lubelszczyzny
* wymienić nazwiska osób związanych z Lubelszczyzną , które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju regionu i wskazać ich dokonania,
* opracować kalendarium imprez folklorystycznych, w których udział można zaproponować turystom odwiedzającym nasz region,
* wyjaśnić pochodzenie ważniejszych tradycji i obrzędów Lubelszczyzny, przygotować projekt wybranego zwyczaju regionalnego

4. Czas przeznaczony na realizację
Program będzie realizowany na nadobowiązkowych zajęciach koła geograficznego w roku szkolnym 2010/2011. Obejmuje około 20 godzin lekcyjnych geografii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niepowtarzalnych walorów Lubelszczyzny.

5. Proponowana tematyka zajęć
* Tożsamość regionalna: wyróżnianie cech charakterystycznych dla Lubelszczyzny
* Lubelszczyzna w nazewnictwie historycznym i geograficznym: analiza map historycznych i geograficznych,
* Zasięg terytorialny regionu: porównywanie zasięgu jednostek terytorialnych
* Środowisko przyrodnicze regonu: obserwacja podczas wycieczek i badań terenowych walorów przyrodniczych
* Zasoby wodne: praca z mapami hydrologicznymi i geologicznymi, obserwacja bezpośrednia np. zajęcia w oczyszczalni ścieków
* Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego: analiza map przedstawiających stan środowiska regionu
* Zachować dla przyszłych pokoleń - ochrona przyrody: obserwacja i badania prowadzone bezpośrednio w terenie np. zajęcia w Poleskim Parku Narodowym
* Cechy ludności wynikające z przeszłości regionu: zajęcia w muzeum regionalnym, prace z materiałami źródłowymi
* Struktura ludności: próba ustalenia przyczyn zróżnicowania i skutków zróżnicowania ludności regionu na podstawie materiałów statystycznych
* Osadnictwo Lubelszczyzny: odnajdywanie tła historycznego i geograficznego dla lokalizacji wybranych miast i osiedli
* Lubelszczyzna - region rolniczy: wnioskowanie o wpływie warunków naturalnych i uwarunkowań społecznych i historycznych na poziom i strukturę rolnictwa
* Przemysł a Lubelszczyzna: lokalizowanie ośrodków przemysłu wydobywczego i przetwórczego i ich rola w regionie i kraju
* Rola turystyki w regionie: ocenienie poziomu rozwoju struktury usług turystycznych na Lubelszczyźnie
* Zabytki architektury regionu: obserwacje bezpośrednie (wycieczka np. Lublin, Kazimierz Dolny, Zamość)
* Ludzie na trwale zapisani w naszej pamięci: wyszukiwanie wzorców osobowych ludzi o szczególnych zasługach dla środowiska lokalnego
* Tradycje, zwyczaje i obyczaje Lubelszczyzny: poszukiwanie źródeł i historycznych uwarunkowań niektórych zwyczajów i tradycji ( muzeum regionalne )
Sugerowane tematy i ich kolejność mogą ulec zmianie z uwagi na propozycje uczniów.

6. Przewidywane efekty dydaktyczne
W wyniku realizacji programu uczniowie powinni:
* posiąść szerszą wiedzę o regionie i jego atrakcjach przyrodniczych i kulturowych,
* zainteresować się bliżej życiem mieszkańców Lubelszczyzny, ich kulturą, zwyczajami, kuchnią
* przełamać bariery i uprzedzenia wobec odmienności kultur,
* udoskonalić umiejętność wyszukiwania informacji geograficznej w różnych źródłach,
* operować uzyskaną informacją m.in. selekcjonować ją, interpretować i wykorzystywać w praktyce,
* posługiwać się mapami o różnej treści.

Dzięki prezentacji dorobku uczestników koła geograficznego na forum szkoły uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z interesującymi zagadnieniami związanymi z własny regionem.

7. Materiały dydaktyczne
Program będzie realizowany w oparciu o:
* materiały internetowe,
* programy komputerowe,
* nagrania radiowe, płyty np. Zespół Pieśni i Tańca Roztocze,
* mapy, plany
* filmy dokumentalne np. "Z biegiem Bugu"
* filmy popularno-naukowe np. "Poleski Park Narodowy"
* iteraturę (np. przewodniki, czasopisma, książki naukowe).

8. Formy i metody realizacji zadań:

Zajęcia prowadzone będą różnymi metodami, najczęściej aktywnymi. Rolą nauczyciela będzie głównie wspieranie rozwoju ucznia poprzez stosowanie różnych technik aktywizujących. Wykorzystane zostaną również metody eksponujące np. projekcje filmów wideo. W czasie realizacji programu uczniowie będą gromadzić materiały w port folio, które posłużą m. in. do sporządzenia pracy końcowej np. album. W trakcie zajęć powstaną także mapy mentalne i inne proce graficzne, które staną się podstawą do stworzenia sesji plakatowej prezentowanej na forum szkoły. Przewiduje się także przygotowanie inscenizacji: "Obrzędy Bożonarodzeniowe na Lubelszczyźnie".

9. Sposoby sprawdzania stopnia realizacji celów
Ewaluacja stopnia realizacji programu zostanie przeprowadzona w formie albumu wykonanego indywidualnie przez uczniów. Przygotowując te prace, młodzież będzie mogła wykazać się zdobyta wiedzą i umiejętnościami m. in. Umiejętnością korzystania z różnych źródeł informacji i posługiwania się technologia informatyczną. Ważnym wskaźnikiem trafności założeń programu będzie obserwacja zaangażowania uczniów uczestniczących a zajęciach oraz zebranie informacji zwrotnej w postaci ankiety ewaluacyjnej.

10. Literatura i materiały źródłowe
I. LITERATURA ETNOGRAFICZNA
* J. Adamowski, M. Tymochowicz "Obrzędy i obyczaje doroczne z obszaru woj. Lubelskiego, [w:] Dziedzictwo Kulturowe Lubelszczyzny - Sztuka ludowa pod red. A. Gaudy, Lublin2001 , s. 36-52
* A. Fischer "Zarys etnograficzny woj. Lubelskiego [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza woj. Lubelskiego, t. 1, Lublin 1932, s. 325-370

II. LITERATURA JĘZYKOZNAWSTWA
* J. Bartmiński, J. Mazur "Teksty gwarowe z Lubelszczyzny" Wrocław 1978
* W.Kuraszkiewicz "Dialektyka, przegląd gwar woj. lubelskiego" t.1 Lublin 1932 s. 275-324
* H. Pelcowa "Studia nad słownictwem gwarowym Lubelszczyzny" cz. 1 Słownictwo pochodzenia małopolskiego.

III. LITERATURA HISTORYCZNA
* W. Ćwik, J.Rader ""Lubelszczyzna: dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz" Lublin 1977
* A. Koprukowniak "Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej. Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa" Lublin 1996
* W. Kozyra, "Lublin w dziejach najnowszych" , Lublin 2002

IV. PRZEWODNIKI I INFORMATORY TURYSTYCZNE
* H. Gawarecki, Cz. Gwadzik "Lublin i okolice", Przewodnik Warszawa 1980
* H. Gawarecki "Lubelszczyzna", Przewodnik Warszawa 1979

V. LITERATURA NAUKOWA
* M. Nowak, J. Nowak, "Lubelszczyzna", Warszawa 1996
* J. Kondracki "Geografia Polski"
* J. Barbag, A. Dylikowa "Geografia Polski. Krainy geograficzne"
* M. Janiszewski "Regiony geograficzne Polski"
* Z. Kruczek, S. Socha "Geografia atrakcji turystycznych Polski"
* J. Borowiec "Torfowiska regionu lubelskiego"
* Z. Michalczyk, T. Wilgat "Stosunki wodne Lubelszczyzny"
* T. Wilgat "Wody Lubelszczyzny- środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny"
* B. Kaszewski, S. Mrugała "Klimat- środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny"
* E. Pylka-Gutowska "Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2004r."

 
Autorski program koła geograficznego

Odkrywamy Lubelszczyznę
mgr Anna Brudzińska

:: więcej

Projekty

EtnoLog-zaloguj się na ludowo! to program edukacyjny łączący w sobie zainteresowanie kulturą ludową oraz rozwijanie umiejętności związanych z nowymi mediami.

Program EtnoLog skierowany jest do uczniów ze wszystkich rodzajów szkół z małych miejscowości. Chcemy, żeby uczniowie z niewielkich miasteczek i wsi przekonali się w jakim bogactwie kulturowym żyją, a następnie żeby swoimi spostrzeżeniami podzielili się z rówieśnikami z innych regionów Polski poprzez wirtualną, etnograficzną mapę Polski dostępną na serwisie EduTuba.

:: więcej

Konkursy

Geograf Roku 2016/2017
Rozstrzygnięcie konkursu “Geograficzne łamigłówki” - 2016/2017

Geograf Roku 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny „Od Bałtyku po Karpaty” - 2015/2016
Powiatowy Konkurs Geograficzny “Przez trzy Ameryki” - 2014/2015
Powiatowy Konkurs Geograficzny „W 80 dni dookoła Australii i Oceanii” 2013/2014
Geograf Roku 2012/2013
III Powiatowy Konkurs Geograficzny „Afryka od A do Z” - 2012/2013
II Powiatowy Konkurs Geograficzny „Europa bez granic” - 2011/2012
Akcja - Mamy rady na odpady - 2011/2012
Geograf Roku - 2011/2012
I Powiatowy Konkurs Geograficzny -"Azja kontynent kontrastów" - 2010/2011

 

:: więcej

Wycieczki

Wycieczka do Muzeum Misyjnego w Lublinie - 04.10.2017r.
Lubelski Festiwal Nauki -"Nauka - między tradycją a współczesnością" - 26.09.2017r.

:: więcej

Komunikaty
:: więcejDziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
21-05-2018
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Powered by apemCMS - © 2006 APEM