PROGRAM


 1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji VI edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” (2016)
 2. Sprawozdanie  z realizacji V edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” (2014/2015)
 3. Sprawozdanie z realizacji  IV edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”. (2013/2014)
 4. Sprawozdanie z realizacji  III edycji Programu Edukacji Ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”. (2011/2012)
  CZŁOWIEK, KLIMAT I ŚRODOWISKO NATURALNE – informacje o programie
 5. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji I edycji programu 2009/2010 pod hasłem – „Chrońmy klimat…”
 6. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji II edycji programu 2010/2011 pod hasłem – "Dzieje i obrzędy pogodą pisane".
 7. Organizacja wycieczki tematycznej do Wólki Bieleckiej (Choina – Horodyszcze).
 8. Organizacja warsztatów wycinanek ludowych o tematyce przyrodniczej
 9. Organizacja II Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych pod hasłem „Dzieje i obrzędy pogodą pisane”.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI VI EDYCJI
PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„CZŁOWIEK, KLIMAT I ŚRODOWISKO NATURALNE”


I.    Hasło i cele szczegółowe VI edycji programu


VI edycja programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”  odbyła się pod hasłem „Wszyscy tworzymy nasze środowisko życia”.
Głównym celem tej edycji było uświadomienie uczniom roli jaką odgrywa każdy mieszkaniec Ziemi w kształtowaniu  globalnego ( wspólnego dla nas wszystkich )  środowiska naturalnego.
Zrealizowano następujące działania:
1.  Prowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE.
2.  Organizacja wyjazdu przyrodniczego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Nadwiślańskiego - Oddział Przyrodniczy.
3.  Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych pt. „Subiektywna ocena zmian w środowisku zachodzących pod wpływem działalności człowieka”.
4.  Organizacja VI Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych pod hasłem „Wszyscy tworzymy nasze środowisko życia”.

II.    Prowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE


Pomiary i obserwacje składników pogody prowadzone były codziennie  przez 18  uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Pomiary  te obejmowały : temperaturę maksymalną, minimalną, temperaturę przy gruncie, wartość ciśnienia atmosferycznego, siłę i kierunek wiatru, stopień zachmurzenia nieba, rodzaje chmur, oraz grubość pokrywy śnieżnej.
Odczytywaniem wskaźników klimatycznych, raportowaniem wyników i przesyłaniem danych na stronę internetową Międzynarodowego Programu Badawczego Globe zajmowali się uczniowie  pod kierunkiem nauczyciela geografii na zajęciach pozalekcyjnych. W miesiącach maj 2016 – czerwiec 2016 wskaźniki codziennie  odczytywało  jedenastu uczniów. Natomiast  od września do  listopada 2016  siedmiu uczniów.  Ci sami uczniowie przygotowali Raport meteorologiczny dla Łęcznej oraz redagowali stronę „Szkolnej pogodynki”.

III.    2. Organizacja  wyjazdu  przyrodniczego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i Muzeum Nadwiślańskiego Oddział Przyrodniczy.


Wyjazd odbył się 3 czerwca 2016 roku. W wyjeździe uczestniczyły 44 osoby: 41 uczniów i 3 opiekunów. Celem wyjazdu było:
•    poznanie środowiska przyrodniczego Kazimierza Dolnego,
•    upowszechnienie zasad ochrony przyrody i umiejętności  korzystania ze środowiska,
•    obserwowanie piękna przyrody,
•    ukazanie korzyści jakie płyną z szacunku człowieka do przyrody.

     Głównym punktem wyjazdu było zwiedzanie  Oddziału Przyrodniczego  Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym oraz przejście ścieżką edukacyjną Korzeniowy Dół.
Więcej informacji w dziale wycieczki.

IV.    3. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych pt.  „Subiektywna ocena zmian w środowisku zachodzących pod wpływem działalności człowieka”


    W dniu 17 listopada 2016 roku odbył się etap finałowy Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych. Przedmiotem konkursu były prace badawcze na temat zmian zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Tematyka musiała dotyczyć regionu.
 Celem głównym konkursu  było przedstawienie  na podstawie własnych badań                           i obserwacji stanu środowiska naturalnego i ocena wpływu działalności  mieszkańców na jego stan.
Więcej informacji w dziale Konkursy.


V.   Organizacja VI Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych pod hasłem „ Wszyscy tworzymy nasze środowisko życia”


Spotkanie odbyło się 17 listopada 2016 roku w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie zainteresowani tematem ochrony klimatu z następujących szkół:
•     Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie  – sześciu uczniów pod opieką nauczyciela Małgorzaty Siroń,
•    Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Milejowie  – sześciu uczniów pod opieką pani Elżbiety Strycharczuk,
•    Zespołu Szkół w Puchaczowie Gimnazjum  im. Jana Pawła II – sześciu uczniów pod opieką pani Celiny Michalskiej,
•    Gimnazjum nr 1  im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – sześćdziesięciu uczniów pod opieką pani Anny Brudzińskiej i Elżbiety Madejczyk – Daniluk.

    Głównym celem spotkania było przedstawienie Raportu meteorologicznego dla Łęcznej oraz zapoznanie uczestników z bieżącymi problemami ochrony środowiska na podstawie prac badawczych wykonanych przez uczniów. Jako urozmaicenie  uroczystości rozegrano Quiz zagadkowy na temat klimatu.
   
VI.    Podsumowanie
Podsumowując VI edycję programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” można stwierdzić, że osiągnięto  założone cele.
Systematyczne monitorowanie  składników klimatycznych  w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Globe oraz wykonywanie Raportu Meteorologicznego przez uczniów rozwijało ich  postawę badawczą oraz  odpowiedzialność za zbierane dane i opracowywane wyniki .
Organizacja wyjazdu przyrodniczego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego uświadomiła uczniom,  że podstawą sukcesu rozwojowego człowieka może być zrównoważona i przyjazna naturze gospodarka, a celem każdego z nas powinno być pogodzenie rozwoju  z ochroną przyrody.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych ukazała uczniom lokalne problemy ochrony przyrody oraz rolę jaką każdy z nas może odegrać w zachowaniu ojczystej przyrody w jak najlepszym stanie a także to, że wszyscy za nią jesteśmy odpowiedzialni.
Spotkanie uczniów z czterech szkół powiatu łęczyńskiego w ramach VI Jesiennych Mędzyszkolnych Spotkań Klimatycznych uświadomiło wszystkim uczestnikom wagę problemów związanych z ochroną  klimatu.
Najważniejszą konkluzją  spotkań było uznanie konieczności  dbania o  dobry stan przyrody  i reagowanie w   jej  obronie przed dewastacją.

Kolejna edycja programu odbędzie się pod hasłem „Zróbmy sobie pogodę na lato”.
 Celem głównym będzie  podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza,  kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z  jakością atmosfery, oraz wdrażanie do  podejmowania  działań na rzecz jej ochrony.

Koordynatorzy
Elżbieta Madejczyk – Daniluk
Anna Brudzińska


Sprawozdanie  z realizacji V edycji Programu Edukacji Ekologicznej

„Człowiek, klimat i środowisko naturalne”


I. Hasło i cele szczegółowe V edycji programu


Realizacja V edycji programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne ”  odbyła się pod hasłem „Człowiek przyrodzie”.
Oprócz systematycznie prowadzonego monitoringu składników pogody w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Globe w tej edycji zaplanowano:
•    Wyjazd przyrodniczy do Roztoczańskiego Parku Narodowego,
•    Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
•     V Jesienne Międzyszkolne Spotkanie Klimatyczne.
Celem głównym V edycji było: poszerzenie wiedzy na temat form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Rezerwatów Biosfery oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

II.    Prowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

Pomiary i obserwacje składników pogody prowadzone są systematycznie przez uczniów od października 2010 r. Pomiary  te obejmują: temperaturę maksymalną, minimalną, temperaturę przy gruncie, wartość ciśnienia atmosferycznego, siłę i kierunek wiatru, stopień zachmurzenia nieba, rodzaje chmur, oraz grubość pokrywy śnieżnej. Odczytywaniem wyników zajmują się uczniowie  w ramach zajęć pozalekcyjnych Globe.
Zajęcia z pokrycia terenu i fenologii odbywają się pod kierunkiem nauczyciela biologii w okresie wegetacji roślin. Raportowanie wyników i przesyłanie danych odbywa się pod kierunkiem nauczyciela geografii.

III.    Organizacja  wyjazdu  przyrodniczego do Roztoczańskiego Parku Narodowego

Wycieczka odbyła się w dniu 2 czerwca 2015 r. Celem wycieczki było zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego jako jednej z form ochrony przyrody. Więcej informacji w dziale Wycieczki.
IV.    Organizacja V Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych
 pod hasłem „Człowiek przyrodzie”

W dniu 22 października 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych tematem klimatu w ramach                          V Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych głównym punktem spotkania było ukazanie  zakresu działań prowadzonych przez uczniów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE.  W dniu tym zaprezentowano także  Raport meteorologiczny  dla Łęcznej wykonany na podstawie pomiarów w szkolnym ogródku meteorologicznym. Informacje przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.
 Celem spotkania było utrzymanie  kontaktu z aktywnymi szkołami. Podczas spotkania odbył się także Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej. W spotkaniu wzięło udział 72 uczniów i sześciu nauczycieli.

V.    Organizacja Międzyszkolnego Konkursu  Wiedzy Ekologicznej.

Konkurs odbył się 22 października 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.
Celem Konkursu było upowszechnienie ogólnej wiedzy ekologicznej i sozologicznej  oraz znaczenia Europejskiej  Sieci Ochrony Przyrody Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej na Ziemi. Przedmiotem konkursu  była  wiedza z zakresu  ekologii i ochrony środowiska z zakresu podstawy programowej z biologii i geografii oraz dodatkowa na o Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym i Sieci Natura 2000. Więcej informacji o konkursie w dziale Konkursy.

Podsumowanie
Podobnie jak w latach poprzednich i w tej edycji programu udało się osiągnąć założone cele programu.
 Poprzez realizację programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”, szkoła promowała aktywną postawę uczniów wobec ogólnoświatowych problemów ochrony środowiska.
Przeprowadzenie badań w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Globe oraz wykonywanie Raportu Meteorologicznego przez uczniów rozwijało  ich postawę badawczą  uczyło samodzielności i aktywności na rzecz ochrony środowiska.
Organizacja wyjazdu przyrodniczego do Roztoczańskiego Parku Narodowego uświadomiła uczniom znaczenie form ochrony przyrody dla zachowania różnorodności biologicznej na Ziemi.
Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie wiedzy ekologicznej i sozologicznej.
Organizacja V Jesiennych  Międzyszkolnych  Spotkań  Klimatycznych umożliwiła uczniom zaprezentowanie własnych działań na rzecz ochrony klimatu, wymianę wiedzy i nawiązanie kontaktu z innymi uczniami zainteresowanymi meteorologią.

Kolejna edycja programu, której celem będzie uświadomienie roli każdego mieszkańca Ziemi  w kształtowaniu środowiska na naszej planecie odbędzie się pod hasłem „Wszyscy tworzymy nasze środowisko życia”.


Koordynatorzy
Elżbieta Madejczyk – Daniluk
Anna Brudzińska


 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI IV EDYCJI
PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„CZŁOWIEK, KLIMAT I ŚRODOWISKO NATURALNE”


I. Hasło i cele szczegółowe IV edycji programu

Realizacja IV edycji programu „ Człowiek, klimat i środowisko naturalne ” odbyła się pod hasłem „ W rytmie natury ”.
Oprócz systematycznie prowadzonego monitoringu składników pogody w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Globe w tej edycji zaplanowano:
• Wycieczkę edukacyjną do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie,
• Quiz fenologiczny zwany dalej Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy Fenologicznej pod hasłem „ Kiedy znów zakwitną kasztany”,
• IV Jesienne Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne.
Celem głównym IV edycji było: ukazanie młodzieży związku między warunkami klimatycznymi a cyklem życiowym organizmów i wpływu tego związku na procesy zachodzące w żywych organizmach w aspekcie zmieniającego się klimatu.

II. Prowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE

Pomiary i obserwacje składników pogody prowadzone są systematycznie przez uczniów od października 2010 r. Pomiary te obejmują: temperaturę maksymalną, minimalną, temperaturę przy gruncie, wartość ciśnienia atmosferycznego, siłę i kierunek wiatru, stopień zachmurzenia nieba, rodzaje chmur, oraz grubość pokrywy śnieżnej. Odczytywaniem wyników zajmują się uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych Globe.
Zajęcia z pokrycia terenu i fenologii odbywają się pod kierunkiem nauczycieli biologii w okresie wegetacji roślin. Raportowanie wyników i przesyłanie danych odbywa się pod kierunkiem nauczyciela geografii.
Co roku w realizację programu zaangażowanych jest około 35 aktywnych uczniów. Uczniowie odczytujący dane pomiarowe zostali wyposażeni w kołonotatniki, długopisy oraz ołówki.

III. Organizacja wycieczki edukacyjnej do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie

W dniu 13 czerwca 2014 r. uczniowie zainteresowani meteorologią uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z działaniem przyrządów pomiarowych takich jak: wiatromierz, deszczomierz, psychrometr Augusta. Poznali sposoby pomiaru temperatury gruntu, stopnia zachmurzenia nieba. Duże zainteresowanie uczniów wzbudził heliograf zarówno współczesny jak i jeszcze do niedawna używany z paskami wskaźnikowymi, na których skupione przez soczewkę promienie słoneczne wypalały ślad informujący o czasie nasłonecznienia. Również duże zainteresowanie wzbudziły baseny służące do pomiaru wilgotności powietrza oraz możliwość samodzielnego określania rodzaju chmur i nadchodzących zjawisk burzowych. Po zwiedzeniu ogródka uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami opracowywania danych i przesyłania ich do centrum informacji. Na zakończenie wizyty w Stacji Meteorologicznej uczniowie mogli obejrzeć historyczne przyrządy stosowane kiedyś do zapisywania wartości ciśnienia atmosferycznego – stary barometr i barograf, które działają do dnia dzisiejszego. Wizyta uczniów w Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie miała podwójny wymiar. Po pierwsze uczniowie mogli skonfrontować własną metodykę zbierania danych w szkolnym ogródku meteorologicznym z tą stosowaną przez profesjonalistów. Po drugie mogli upewnić się, że wykonywane przez nich pomiary są rzetelne i mają wartość naukową.


IV. Organizacja IV Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych

W dniu 23 października 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych tematem klimatu w ramach IV Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych. Głównym punktem spotkania było ukazanie zakresu działań prowadzonych przez uczniów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE oraz raportu meteorologicznego dla Łęcznej wykonanego na podstawie pomiarów w szkolnym ogródku meteorologicznym. Informacje przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Celem spotkania było nawiązanie kontaktu z aktywnymi w sferze edukacji ekologicznej szkołami. Podczas spotkania odbył się także Quiz fenologiczny - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Fenologicznej pt. „Kiedy znów zakwitną kasztany”.

V. Organizacja Quizu Fenologicznego „ Kiedy znów zakwitną kasztany”

Celem quizu zwanego dalej Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy Fenologicznej było zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z zakresem badań fenologii, zwrócenie uwagi na znaczenie sezonowości w życiu organizmów oraz roli obserwacji fenologicznych w określaniu zmian klimatycznych na kuli ziemskiej. Forma konkursu została opracowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Konkurs miał charakter quizu w którym uczestniczyły trzyosobowe drużyny uczniów reprezentujących szkoły. Drużyny te miały za zadanie opracować dwa pytania z treści przedstawionej przed quizem prezentacji multimedialnej – „Kiedy znów zakwitną kasztany?”. Oprócz drużyn pytania opracowywali także nauczyciele i uczniowie GLOBE. Autorzy pytań odpowiedzialni byli również za przyznawanie punktów, natomiast nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie stanowili grupę ekspercką. Laureatami zostały drużyny, którym przyznano najwięcej punktów. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie reprezentujący następujące szkoły:
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie – opiekun Małgorzata Siroń,
• Zespół Szkół w Puchaczowie Gimnazjum im. Jana Pawła II – opiekun – Celina Michalska,
• Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Milejowie – opiekun Maria Celegrat
• Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – opiekun Elżbieta Madejczyk - Daniluk
Forma konkursu umożliwiła aktywny udział wszystkim uczestnikom. Drużynowy charakter sprzyjał wzajemnemu porozumiewaniu się i wymianie wiedzy. Redagowanie pytań i wzorów odpowiedzi oraz wzajemne przyznawanie punktów w konkursie wymagało uważnego śledzenia treści prezentacji multimedialnej i sumiennego wykonywania notatek. Quizowa forma konkursu sprzyjała wytworzeniu przyjemnej atmosfery.
Po rozegraniu trzech rund – pytań uczestników konkursu, uczniów Globe i nauczycieli wyłoniono laureatów.
Laureatami zostały drużyny z największą liczbą punktów.
Pierwsze miejsce ex aequo - Gimnazjum w Puchaczowie, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, drugie miejsce - Gimnazjum w Cycowie, trzecie miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie.
Wszyscy uczestnicy Quizu Fenologicznego otrzymali nagrody ( nośniki pamięci USB, zestawy przyborów biurowych) a nauczyciele nośniki pamięci USB.
Wyróżniono także nagrodami rzeczowymi najaktywniejszych uczniów angażujących się w program „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” oraz tych, którzy systematycznie odczytują dane wskaźników klimatycznych w szkolnym ogródku meteorologicznym.

VI. Przekazywanie informacji szkolnej społeczności na tematy związane z realizacją programu edukacji ekologicznej „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”

Wszelkie informacje dotyczące programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” oraz wyniki badań wykonanych w ramach Globe zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w działach „Człowiek i środowisko” oraz „Szkolna pogodynka”.
Raportowanie wyników na amerykańską stronę odbywa się co najmniej raz w tygodniu. Co roku opracowywany jest Raport Meteorologiczny dla Łęcznej.
Ponadto informacje o programie przekazywane są na apelu tematycznym ( sezon wiosenny) i podczas Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych ( sezon jesienny).

Podsumowanie
Podobnie jak w latach poprzednich i w tej edycji programu udało się osiągnąć założone cele programu.
Poprzez realizację programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”, szkoła promuje aktywną postawę uczniów wobec ogólnoświatowych problemów ochrony środowiska.
Prowadzenie badań w ramach Międzynarodowego Programu Badawczego Globe oraz wykonywanie Raportu Meteorologicznego przez uczniów rozwija ich postawę badawczą, uczy samodzielności i aktywności na rzecz ochrony środowiska.
Organizacja wycieczki edukacyjnej do Stacji Hydrologiczno – Meteorologicznej we Włodawie uświadomiła uczniom znaczenie obserwacji i zbierania danych w przewidywaniu zmian klimatycznych na Ziemi.
Organizacja Quizu Fenologicznego „ Kiedy znów zakwitną kasztany?” ukazała uczniom rolę fenologii w badaniu wpływu zmian klimatu na żywe organizmy.
Organizacja IV Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych umożliwiła uczniom zaprezentowanie własnych działań na rzecz ochrony klimatu, wymianę wiedzy i nawiązanie kontaktu z innymi uczniami zainteresowanymi meteorologią.
Kolejna edycja programu odbędzie się pod hasłem „Człowiek przyrodzie” i dotyczyć będzie wiedzy na temat form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Rezerwatów Biosfery oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Koordynatorzy

Elżbieta Madejczyk – Daniluk
Anna Brudzińska


 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI III EDYCJI
PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
„CZŁOWIEK, KLIMAT I ŚRODOWISKO NATURALNE”


Realizacja III edycji programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” odbyła się pod hasłem „Piękno przyrody dla przyszłych pokoleń”
Oprócz systematycznie prowadzonych badań w ramach Globe w tej edycji zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Poleskiego Parku Narodowego oraz Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Piękno tej Ziemi…”

I. Przeprowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach Ogólnoświatowego Programu Badawczego GLOBE

W bieżącym roku szkolnym pomiary rozszerzono o stopień zachmurzenia nieba, rodzaje chmur, oraz grubość pokrywy śnieżnej. Odczytywaniem wyników zajmują się uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych Globe prowadzonych przez nauczyciela geografii.
Zajęcia z pokrycia terenu i fenologii odbywają się pod kierunkiem nauczycieli biologii w okresie wegetacji roślin. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano w ramach tych zajęć urządzenie ogródka fenologicznego, który posłuży do obserwacji sezonowości w przyrodzie.
Raportowanie wyników i przesyłanie danych odbywa się pod kierunkiem nauczyciela geografii mgr Anny Brudzińskiej.

II. Organizacja wycieczki edukacyjnej do Poleskiego Parku Narodowego

W dniu 31 maja 2012 uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej i z Gimnazjum w Milejowie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Poleskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki przeszli ścieżką edukacyjną „Dąb Dominik” – więcej w części Wycieczki i Fotogalerii.

III. Organizacja apelu tematycznego o Międzynarodowym Programie Badawczym GLOBE

Pod koniec roku szkolnego 2011/2012 uczestnicy programu Globe przygotowali apel tematyczny na którym przekazali informacje o wynikach badań wskaźników klimatycznych przeprowadzonych w ramach programu Globe. Apel miał uroczysty i niekonwencjonalny charakter. Uczniowie w sposób bardzo przystępny w formie inscenizacji własnego pomysłu przekazali pozostałej społeczności uczniowskiej cele projektu. Opowiedzieli o istocie i znaczeniu prowadzonych badań dla wszystkich mieszkańców naszej planety zachęcając w ten sposób pozostałych uczniów do aktywnego udziału w programie.
Apel odbył się dnia 18 czerwca 2012r. Zdjęcia z apelu w fotogalerii.

IV. Organizacja Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Piękno tej Ziemi…” - maj 2012 – październik 2012

W ramach III edycji programu w maju 2012 roku ogłoszono Powiatowy Konkurs Fotograficzny „ Piękno tej Ziemi…” – informacje w części Konkursy

V. Organizacja III Jesiennych Spotkań Klimatycznych

W dniu 29 października 2012 r w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów gimnazjum w ramach III Jesiennych Spotkań Klimatycznych. Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie prac fotograficznych wykonanych w ramach Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Piękno tej Ziemi…”, wręczenie nagród oraz informacje o programie „ Człowiek, klimat i środowisko naturalne”. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie etapu powiatowego konkursu wraz z opiekunami.

 


CZŁOWIEK, KLIMAT I ŚRODOWISKO NATURALNE – informacje o programie


Program edukacji ekologicznej składa się z powiązanych tematycznie projektów realizowanych w dwóch modułach: naukowo – badawczym (monitoring pogody i środowiska) oraz edukacyjno – propagandowym (sesje warsztatowe połączone z konkursami, quizami i in. formami aktywnej edukacji ekologicznej).
W części naukowo – badawczej realizujemy wieloletni projekt: „Ludowe i naukowe przewidywanie pogody” oraz Ogólnoświatowy Program Badawczy GLOBE. W tej części uczniowie wykonują pomiary wybranych składników pogody, obserwują przejawy sezonowości w przyrodzie związane ze zmianami pór roku. Wyniki badań i obserwacji zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolna pogodynka oraz przesyłane są do bazy danych programu GLOBE.
W części edukacyjno – propagandowej organizowane są konkursy, sesje popularnonaukowe, warsztaty i wycieczki tematyczne dla szkół powiatu łęczyńskiego.
Podsumowanie kolejnych edycji programu odbywa się podczas Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych, w trakcie których poruszane są bieżące problemy ochrony środowiska oraz omawiane wyniki badań wykonanych w ramach programu GLOBE.
Każda z edycji programu przeprowadzana jest pod innym hasłem.

Podstawowy cel: Uświadomienie roli podejmowania lokalnych działań na rzecz globalnej ochrony przyrody, oraz kształtowanie proekologicznych postaw poprzez aktywne uczestnictwo w Międzynarodowym Programie GLOBE oraz innych formach aktywnej edukacji ekologicznej.
Efekty:

 • podniesienie świadomości ekologicznej dzięki samodzielnemu gromadzeniu i operowaniu informacja o środowisku,
 • upowszechnienie wiedzy o przyrodzie, jej walorach, wartości i pięknie oraz konieczności dbania o jej zasoby,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej o materiały dydaktyczne i różne formy aktywnej edukacji ekologicznej realizowanej w ramach programu,
 • nawiązanie współpracy z aktywnymi szkołami i różnymi instytucjami w sferze edukacji ekologicznej.

Partnerzy
Gmina Łęczna
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
UMCS w Lublinie
Muzeum Regionalne w Łęcznej
Biblioteka Publiczna w Łęcznej
Liga Ochrony Przyrody

Sponsorzy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Gmina Łęczna

Realizacja III edycji programu w roku szkolnym 2011/2012 odbywa się pod hasłem: „Piękno przyrody dla przyszłych pokoleń”. Zadaniem głównym jest uświadomienie młodzieży znaczenia przyrody jako dobra narodowego.
W ramach tej edycji zaplanowano:

 • wycieczkę edukacyjną do Poleskiego Parku Narodowego oraz
 • inspirowany słowami Jana Pawła II Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Piękno tej Ziemi...”

Celem zarówno wycieczki jak i konkursu jest upowszechnienie wiedzy o przyrodzie, jej walorach, wartości i pięknie oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za jej obecny i przyszły stan.
Podczas podsumowania III edycji programu odbędzie się wystawa prac fotograficznych, uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego oraz prezentacja raportu z realizacji programu Globe.


 
II. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji I edycji programu 2009/2010 pod hasłem – „Chrońmy klimat…”

Przystąpienie Gimnazjum nr 1 do Ogólnoświatowego Programu Badawczego GLOBE
Realizację programu rozpoczęto od stworzenia podstaw teoretycznych służących wykonywaniu zadań w ramach opracowanych projektów.
W marcu 2010 powołano zespół nauczycieli koordynatorów oraz uczniów uczestniczących w projekcie. Opracowano także merytorycznie zadania oraz projekt „Szkolnej pogodynki”.
W maju nauczyciele – koordynatorzy wzięli udział w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa dla szkół przystępujących do Ogólnoświatowego Programu Globe. Szkolenie obejmowało warsztaty w zakresie:

 • badań atmosfery,
 • pokrycia terenu,
 • badań biologicznych,
 • zastosowania odbiornika GPS,
 • obsługi stron www Programu Globe,
 • raportowania wyników.

W maju szkoła rozpoczęła realizację modułu badawczego w oparciu o skonstruowane na potrzeby programu przyrządy. Rozpoczęto zajęcia przeszkalające młodzież z zakresu: badań atmosfery i pokrycia terenu. W ramach badania atmosfery uczniowie uczyli się przeprowadzać obserwacje chmur i smug kondensacyjnych pozostawionych przez samoloty odrzutowe oraz stopnia pokrycia nieba. Podobnie odbyły się ćwiczenia z zakresu badania pokrycia terenu. Zajęcia te miały na celu ujednolicenie metod badawczych, tak aby wyniki były porównywalne we wszystkich szkołach programu Globe.

W sierpniu szkoła przystąpiła do Światowego Programu Badawczego Globe.
We wrześniu otrzymała numer identyfikacyjny umożliwiający zalogowanie się na stronie Globe i raportowanie wyników.

Zakup potrzebnego sprzętu badawczego
Moduł badawczy programu wymaga posiadania przez szkolę specjalistycznej aparatury badawczej służącej do zbierania danych związanych z monitoringiem pogody oraz odbiornika GPS. W tej części szkoła uczestniczy w Ogólnoświatowym Programie Badawczym Globe.

W sierpniu złożono zamówienie na sprzęt do ogródka meteorologicznego.
W październiku rozpoczęto urządzanie ogródka meteorologicznego oraz zorganizowano Pierwsze Jesienne Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne, które były równocześnie inauguracją sezonu badawczego – monitoringu temperatury.
W trakcie imprezy odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”. – więcej informacji o konkursie w części KONKURSY

 


 

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji II edycji programu 2010/2011 pod hasłem – Dzieje i obrzędy pogodą pisane

Doposażenie ogródka meteorologicznego
W marcu 2011 roku szkoła dokupiła brakujący sprzęt do ogródka meteorologicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono: deszczomierz, słupek do deszczomierza, termometr gruntowy, trzymadło do termometru gruntowego, wiatromierz Wildea, słup do wiatromierza Wildea, oraz barometr. Wszystkie instrumenty oprócz barometru zamontowano w ogródku meteorologicznym do 30 października 2011r. Barometr został zainstalowany za oknem sali geograficznej w budynku szkolnym.


Przeprowadzanie pomiarów i obserwacji w ramach projektu „Ludowe i naukowe przewidywanie pogody” i Ogólnoświatowego Programu Badawczego GLOBE
Od października 2010 roku prowadzone są obserwacje składników pogody oraz wykonywane pomiary temperatury maksymalnej i minimalnej. Wyniki pomiarów przesyłane są do bazy danych programu Globe. Rozpoczęto także monitorowanie ciśnienia atmosferycznego. Prowadzone badania odbywają się sukcesywnie i etapami z uwagi na konieczność szkolenia w tym zakresie zarówno młodzieży jak i nauczycieli koordynatorów.
W związku z powyższym nauczyciele uczestniczyli w II warsztatach początkowych organizowanych przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa. Warsztaty odbyły się w dniach: 22.10 – 23.10. 2011r. i były to drugie warsztaty obowiązkowe dla szkół przystępujących do programu (pierwsze w maju 2010 r.) Zakres treści warsztatów obejmował: badania hydrologiczne, glebowe, pokrycia terenu i fenologii, obsługi odbiornika GPS oraz strony internetowej i przesyłania danych. W ramach warsztatów nauczyciele uczestniczyli w wykładach teoretycznych, ćwiczeniach laboratoryjnych oraz terenowych.
Pomiary temperatury i ciśnienia wykonuje przeszkolona przez nauczyciela koordynatora programu Globe młodzież. Docelowo do odczytywania wyników zaangażowanych jest 11 uczniów, którzy są z kolei liderami programu wśród pozostałej części młodzieży i z czasem są zastępowani przez pozostałych( odchodzenie roczników ze szkoły).Zajęcia z programu Globe odbywają się na zajęciach pozalekcyjnych i prowadzone są głównie przez nauczyciela geografii. Zajęcia z pokrycia terenu i fenologii prowadzone są z kolei przez nauczycieli biologii i także odbywają się na zajęciach pozalekcyjnych w terenie w okresie wegetacji. Raportowanie wyników i przesyłanie danych odbywa się pod kierunkiem nauczyciela geografii mgr Anny Brudzińskiej. Co roku w realizację programu Globe zaangażowanych jest wymiennie około 40 aktywnych uczniów.Organizacja wycieczki tematycznej do Wólki Bieleckiej (Choina – Horodyszcze)
Nawiązując do hasła II edycji programu – „Dzieje i obrzędy pogodą pisane” zorganizowano wycieczkę tematyczną do grodu słowiańskiego - więcej informacji w części WYCIECZKIOrganizacja warsztatów wycinanek ludowych o tematyce przyrodniczej
Muzeum Regionalne w Łęcznej. Początkowo miały być one częścią II Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych, ale ze względu na bogaty charakter postanowiono przeprowadzić odrębne spotkanie.
Warsztaty odbyły się w dniu 23.09.2011r.w siedzibie Muzeum. W zajęciach wzięło udział 15 zainteresowanych uczniów szkoły. Instruktorem młodzieży był znany twórca ludowy Roman Prószyński.
Twórca pokazał uczniom proste techniki wykonywania wycinanek o tematyce przyrodniczej. W czasie warsztatów młodzież dowiedziała się, że mieszkańcy wsi żyli zgodnie z naturą, która wyznaczała im rytm dnia powszedniego. Mimo ciężkiej pracy na roli ludzie ci byli wrażliwi na piękno przyrody wyrażając je w formie zdobień. Uczniowie bardzo chętnie wykonywali zaproponowane przez twórcę ludowego wzory z motywami geometryczno - kwiatowymi i zwierzęcymi.
Warsztaty wycinanek odbyły się dzięki uprzejmości Regionalnego Muzeum w Łęcznej za co serdecznie dziękujemy.Organizacja II Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych pod hasłem „Dzieje i obrzędy pogodą pisane”
W ramach spotkania zorganizowano sesję popularnonaukową, która miała na celu zapoznać młodzież z problemem globalnych zmian klimatycznych (przyczyny, skutki, historia zmian klimatu), oraz wpływem tych zmian na życie ludzi (ważniejsze wydarzenia historyczne związane z pogodą). Na prelekcje zaproszono pracowników naukowych lubelskich uczelni: dr inż. Alicję Węgrzyn Wydział Agroinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr Roberta Jop Wydział Humanistyczny UMCS.
Pani dr inż. Alicja Węgrzyn w swoim wystąpieniu „Zmiany klimatu w Polsce i na świecie” w sposób bardzo interesujący i przystępny omówiła zmiany klimatu jakim podlega nasza planeta oraz wpływ tych zmian na biosferę. Pan dr Robert Jop w wykładzie „Historia pogodą pisana” przytaczając fakty historyczne ukazał uczniom bezpośredni i pośredni związek człowieka z przyrodą. Multimedialny charakter przekazu sprzyjał koncentracji i zrozumieniu treści wykładów.
Po części teoretycznej uczniowie ochotnicy wzięli udział w drużynowym turnieju wiedzy z treści wykładów oraz plastycznym turnieju na jesienna kompozycję – więcej informacji w części KONKURSY
W trakcie imprezy zagrały zespoły muzyczne pod kierownictwem pana Mirosława Kozery, a poczęstunek dla wszystkich uczestników zapewniła działająca w szkole Spółdzielnia Uczniowska JUNIOR.
W sesji wzięło udział około 100 uczniów.Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
21-05-2018
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Powered by apemCMS - © 2006 APEM