KONKURSY


W ramach programu organizujemy konkursy związane z tematyką aktualnie realizowanej edycji programu. Konkursy mają szczebel co najmniej powiatowy i różną formę co umożliwia udział uczniom o wszechstronnych zainteresowaniach – nie tylko przyrodniczych.

Międzyszkolny Konkurs Prac Badawczych pt.  „Subiektywna ocena zmian  zachodzących w środowisku pod wpływem  działalności człowieka”
Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy Ekologicznej
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Fenologicznej „Kiedy znów zakwitną kasztany”
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Piękno tej Ziemi…”
Powiatowy konkurs ekologiczny – „Chrońmy kilmat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”
Międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej –„Dzieje i obrzędy pogoda pisane”Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych pt.  „Subiektywna ocena zmian  zachodzących w środowisku pod wpływem  działalności człowieka”

    W dniu 17 listopada 2016 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Prac Badawczych. Przedmiotem konkursu były prace badawcze na temat zmian zachodzących w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Tematyka musiała dotyczyć regionu.
 Celem głównym konkursu  było przedstawienie  na podstawie własnych badań i obserwacji stanu środowiska naturalnego i ocena wpływu działalności  mieszkańców na jego stan.
Konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i międzyszkolnego. W etapie szkolnym wzięło udział 24 uczniów natomiast w międzyszkolnym 10 uczniów. Uczniowie ci przedstawili swoje prace badawcze w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiono 6 finałowych prezentacji. Wszystkie prace były oparte na samodzielnie zbieranych przez uczniów danych o środowisku. Tematyka prac dotyczyła  wpływu urbanizacji na stan przyrody w Łęcznej, wpływu kopalni węgla w Bogdance i  dzikich wysypisk na przyrodę i czystość wód zbiorników wodnych  oraz wpływu komunikacji miejskiej na stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Uczestnicy konkursu przedstawili swoje prace  przed jury konkursu złożonego z nauczycieli czterech szkół: – gimnazjów z Puchaczowa, Milejowa, Cycowa i Łęcznej oraz publiczności. Członkowie jury i publiczność ocenili prace zgodnie z ustalonymi regulaminem konkursu  kryteriami. Na szczególną uwagę zasługuje praca wykonana przez uczennice Gimnazjum w Puchaczowie za którą otrzymały zarówno pierwsze miejsce przyznane przez jury konkursowe  nauczycielskie jak i nagrodę publiczności. Praca dotyczyła wpływu dzikich wysypisk na stan środowiska naturalnego. W pracy oprócz tego, że uczennice zidentyfikowały problem to jeszcze spowodowały jego usunięcie poprzez złożenie petycji do władz samorządowych.

Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów biurowych i informatycznych.
W konkursie  (w obu etapach) uczestniczyło 24 osób, które wykonały 14 prac badawczych.

Wyniki:
•  I miejsce ex aequo: Nikola Hałas i Wiktoria Jamińska, oraz  Alicja Sadowska i Daria Gregorowicz  uczennice Zespołu Szkół w Puchaczowie Gimnazjum  im. Jana Pawła II,
•  II miejsce: Konrad Stręk uczeń Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej,
•  III miejsce: Alicja Grządka i Weronika Chwil uczennice Zespołu Szkół w Puchaczowie Gimnazjum  im. Jana Pawła II,
•  IV miejsce ( wyróżnienie): Agnieszka Cieżak i Natalia Misiewicz oraz Oliwia Gańska uczennice Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej
•  Nagroda publiczności: Alicja Sadowska i Daria Gregorowicz uczennice Zespołu Szkół w Puchaczowie Gimnazjum  im. Jana Pawła II.


Międzyszkolny Konkurs  Wiedzy Ekologicznej


Konkurs odbył się 22 października 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.
Celem Konkursu było upowszechnienie ogólnej wiedzy ekologicznej i sozologicznej  oraz znaczenie Europejskiej  Sieci Ochrony Przyrody Natura 2000 w zachowaniu różnorodności biologicznej na Ziemi. Przedmiotem konkursu  była  wiedza z zakresu  ekologii i ochrony środowiska z zakresu podstawy programowej z biologii i geografii oraz o Poleskim i Roztoczańskim Parku Narodowym i  Sieci Natura 2000.
W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny uczniów gimnazjum  reprezentujące szkołę. Konkurs przebiegał w trzech rundach.
 Pierwsza runda: teoretyczny sprawdzian wiedzy ogólnej  polegała na  rozwiązaniu zadań testowych. Zadania rozwiązywali uczniowie indywidualnie. Przyznane punkty zdobyte przez  uczniów były sumowane i wchodziły do ogólnej puli punktów drużyny danej szkoły. Zakres treści tej części konkursu dotyczył ogólnych pojęć ekologicznych, funkcjonowania ekosystemów, skutków wpływu działalności człowieka na ekosystemy oraz form ochrony przyrody.
Druga runda - sprawdzanie wiedzy na temat parków narodowych  województwa lubelskiego (Poleskiego  PN i Roztoczańskiego PN) polegała na rozwiązywaniu zadań w grupach. Zadania polegały na dopasowywaniu informacji do odpowiedniego parku narodowego – Poleskiego lub Roztoczańskiego. Uczniowie mieli do wyboru informacje charakterystyczne dla polskich parków narodowych. Z tych informacji musieli wybrać i przyporządkować odpowiednio do Poleskiego lub Roztoczańskiego Parku Narodowego. Uczniowie mogli wybrać zestawy punktowane 1 lub 2 punktami. Za przyporządkowanie błędnych informacji odejmowano 1 punkt.
Trzecia runda:  sprawdzanie wiedzy na temat Europejskiej Sieci Natura 2000 polegała na odpowiadaniu pisemnym na wybrane pytania dotyczące Europejskiej Sieci Natura 2000. Uczniowie mogli korzystać z ogólnie dostępnych źródeł informacji w formie strony internetowej. Mogli również wybrać zestawy pytań o różnej punktacji.
W Konkursie  uczestniczyli uczniowie reprezentujący następujące szkoły:

  • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie – opiekun Małgorzata Siroń,
  • Zespół Szkół w Puchaczowie Gimnazjum  im. Jana Pawła II – opiekun – Celina Michalska,
  • Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Milejowie – opiekun Elżbieta Strycharczuk,
  • Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – opiekun Elżbieta Madejczyk - Daniluk

Laureatami zostały drużyny z największą liczbą punktów. Pierwsze miejsce Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, drugie miejsce - Gimnazjum w Puchaczowie,  trzecie miejsce ex aequo - Gimnazjum nr 1 w Milejowie i Cycowie


 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Fenologicznej „ Kiedy znów zakwitną kasztany”

W dniu 23 października 2014 r. w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej odbyło się uroczyste spotkanie uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych tematem klimatu w ramach IV Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych. Głównym punktem spotkania było ukazanie zakresu działań prowadzonych przez uczniów Międzynarodowego Programu Badawczego GLOBE, raportu meteorologicznego dla Łęcznej oraz rozegranie Quizu fenologicznego – Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Fenologicznej pt. „Kiedy znów zakwitną kasztany”.
Celem quizu zwanego dalej Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy Fenologicznej było zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z zakresem badań fenologii, zwrócenie uwagi na znaczenie sezonowości w życiu organizmów oraz roli obserwacji fenologicznych w określaniu zmian klimatycznych na kuli ziemskiej.
Forma konkursu została opracowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Konkurs miał charakter quizu w którym uczestniczyły trzyosobowe drużyny uczniów reprezentujących szkoły. Drużyny te miały za zadanie opracować dwa pytania z treści przedstawionej przed quizem prezentacji multimedialnej – „Kiedy znów zakwitną kasztany?”. Oprócz drużyn pytania opracowywali także nauczyciele i uczniowie GLOBE. Autorzy pytań odpowiedzialni byli również za przyznawanie punktów, natomiast nauczyciele uczniów biorących udział w konkursie stanowili grupę ekspercką. Laureatami zostały drużyny, którym przyznano najwięcej punktów.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie reprezentujący następujące szkoły:
• Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie – opiekun Małgorzata Siroń,
• Zespół Szkół w Puchaczowie Gimnazjum im. Jana Pawła II – opiekun – Celina Michalska,
• Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 w Milejowie – opiekun Maria Celegrat
• Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej – opiekun Elżbieta Madejczyk - Daniluk
Forma konkursu umożliwiła aktywny udział wszystkim uczestnikom. Drużynowy charakter sprzyjał wzajemnemu porozumiewaniu się i wymianie wiedzy. Redagowanie pytań i wzorów odpowiedzi oraz wzajemne przyznawanie punktów w konkursie wymagało uważnego śledzenia treści prezentacji multimedialnej i sumiennego wykonywania notatek. Quizowa forma konkursu sprzyjała wytworzeniu przyjemnej atmosfery.
Po rozegraniu trzech rund – pytań uczestników konkursu, uczniów Globe i nauczycieli wyłoniono laureatów.
Laureatami zostały drużyny z największą liczbą punktów.
Pierwsze miejsce ex aequo - Gimnazjum w Puchaczowie, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, drugie miejsce - Gimnazjum w Cycowie, trzecie miejsce - Gimnazjum nr 1 w Milejowie.
Wszyscy uczestnicy Quizu Fenologicznego otrzymali nagrody ( nośniki pamięci USB, zestawy przyborów biurowych) a nauczyciele nośniki pamięci USB.
Wyróżniono także nagrodami rzeczowymi najaktywniejszych uczniów angażujących się w program „Człowiek, klimat i środowisko naturalne” oraz tych, którzy systematycznie odczytują dane wskaźników klimatycznych w szkolnym ogródku meteorologicznym.


 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „ Piękno tej Ziemi…”- maj – październik 2012

W ramach III edycji programu w maju 2012 roku ogłoszono Powiatowy Konkurs Fotograficzny „ Piękno tej Ziemi…”. Celem konkursu było ukazanie młodzieży piękna przyrody ziemi lubelskiej jakiego zazwyczaj na co dzień nie dostrzegamy. Ogłoszenie konkursu nastąpiło na wycieczce edukacyjnej do Poleskiego Parku Narodowego. Przedmiotem konkursu były zdjęcia dzikiej przyrody województwa lubelskiego wykonane w trzech kategoriach: I. przyroda nieożywiona, II. rośliny i grzyby, III. zwierzęta. Do konkursu zaproszono uczniów gimnazjów z terenu powiatu łęczyńskiego. Szczegółowe informacje o konkursie zawarto w regulaminie i na stronie internetowej szkoły.
W etapie powiatowym konkursu wzięło udział 35 uczniów ze szkół:
• Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie – opiekun p. Elżbieta Strycharczuk,
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie – opiekun p. Celina Michalska
• Gimnazjum nr 1 w Łęcznej – opiekunowie p. G. Koperczak, E.Madejczyk – Daniluk, A. Brudzińska
Do konkursu zakwalifikowano 209 zdjęć. Komisja konkursowa oceniała fotografie w poszczególnych kategoriach uwzględniając następujące kryteria: walory poznawcze, merytoryczne (trafność ujęcia tematu, zgodność przesłania z tematem konkursu, bogactwo zjawisk przyrodniczych ), autentyczność, spontaniczność, uchwycenie chwili ( ciekawe zjawiska przyrodnicze, niepospolite, rzadkie, trudne do uchwycenia ), wartość artystyczna ( kompozycja kadru, ciekawe rozwiązania techniczne), oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu (praca oryginalna, pomysłowa, indywidualna, inspirująca), subiektywna ocena ( sposób oddziaływania zdjęcia na odbiorców, wrażenia i emocje jakie wywołuje, przesłanie do odbiorców).
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło podczas III Jesiennych Spotkań Klimatycznych. Na spotkaniu przedstawiono prace uczestników konkursu w postaci prezentacji multimedialnej i wystawy fotograficznej. Wszystkie dotyczyły dzikiej przyrody naszego regionu. Najwięcej fotografii wykonano w kategorii III - zwierzęta. Uczniowie fotografowali najczęściej bezkręgowce takie jak owady i pajęczaki oraz kręgowce - najczęściej płazy. Stosunkowo niewiele zdjęć przedstawiało ptaki, oraz ssaki. Chociaż zdarzyło się jedno zdjęcie przedstawiające sarnę na polu i zająca. W kategorii drugiej najliczniej fotografowano grzyby, znacznie rzadziej rośliny, a z tych najczęściej rośliny kwiatowe. W kategorii pierwszej najpiękniejsze zdjęcia dotyczyły krajobrazu z terenu Poleskiego Parku Narodowego oraz zjawisk pogodowych. Wszyscy uczestnicy powiatowego konkursu otrzymali nośniki pamięci jako nagrodę za udział w konkursie. Pozostałe nagrody – akcesoria szkolno – biurowe i informatyczne otrzymali laureaci konkursu wyłonieni przez międzyszkolną komisję konkursową.
W ocenianie prac chętnie włączyli się uczniowie. Podczas finału grupa przedstawicieli z publiczności wybrała najładniejsze zdjęcie. Autor zdjęcia dostał nagrodę publiczności w postaci słuchawek MC – 400. Miłym okazał się fakt, że werdykt jury konkursowego pokrywał się z oceną publiczności.
Laureaci
Kategoria I
miejsce I – Katarzyna Krać – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
miejsce II – Magda Wróbel – Gimnazjum w Puchaczowie
miejsce III – Emilia Osmólska – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
wyróżnienie – Beata Bronecka – Gimnazjum w Puchaczowie
Kategoria II
miejsce I – Paulina Elert – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
miejsce II – Anna Śledź – Gimnazjum w Puchaczowie
miejsce III – Magdalena Korzeniowska – Gimnazjum w Puchaczowie
wyróżnienie – Katarzyna Gajowiak – Zespół Szkół w Milejowie
Kategoria III
Miejsce I – Sławomir Kowalewski – Gimnazjum w Puchaczowie
Miejsce II – Konstanty Chomik – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
Miejsce III – Paulina Luszawa – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
Wyróżnienie – Michał Drobik – Zespół Szkół nr 1 w Milejowie
Nagroda publiczności – Konstanty Chomik, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej za zdjęcie „Biedronka”

 


 

I. Powiatowy konkurs ekologiczny – „Chrońmy kilmat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”

22 października 2010 r w naszym Gimnazjum zorganizowano Pierwsze Jesienne Międzyszkolne Spotkania Klimatyczne, które były równocześnie inauguracją sezonu badawczego – monitoringu temperatury w ramach programu „Człowiek, klimat i środowisko naturalne”.
W trakcie imprezy odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Chrońmy klimat – łatwo powiedzieć, ale jak wykonać”. W konkursie wzięli udział uczniowie następujących szkół pod opieką nauczycieli:
- Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie – Gimnazjum – nauczyciel Elżbieta Strycharczuk,
- Zespołu Szkół w Puchaczowie – Gimnazjum – nauczyciel Celina Michalska
- Zespołu Szkół w Cycowie – Gimnazjum – nauczyciel Monika Kapłan
- Gimnazjum nr 1 w Łęcznej – nauczyciel Elżbieta Madejczyk – Daniluk, Barbara Wrońska.
Konkurs przeznaczony był dla młodzieży gimnazjalnej. Przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych:
a. multimedialnej,
b. plastycznej
c. hasło reklamowe.
W ramach kategorii multimedialnej uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną związaną z tematyką konkursu.
W kategorii plastycznej uczniowie wykonywali plakat pod hasłem Chrońmy klimat.
W kategorii hasło promocyjne układali hasła promujące ideę ochrony klimatu i przyrody.
Do konkursu powiatowego uczestników kwalifikowali nauczyciele w eliminacjach szkolnych. Finał wraz z uroczystością wręczenia nagród i dyplomów dla laureatów odbył się 22 października 2010 r w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. W dniu tym uczniowie przedstawiali wykonane przez siebie prace przed Komisją Konkursową i widownią złożoną z uczestników konkursu. W skład Komisji Konkursowej weszli nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie oraz Pani Anetta Chrzanowska – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łęcznej i Pani Barbara Wójcik – pracownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej.
Najwięcej punktów przyznawano za walory poznawcze, merytoryczne, autentyczność prezentacji oraz oryginalność i pomysłowość przedstawienia tematu. W przypadku plakatu oprócz wartości poznawczej ważny był sposób przedstawienia środkami wyrazu plastycznego tematyki konkursu. W kategorii hasło promocyjne zwracano uwagę na zawartość merytoryczną i funkcjonalność hasła.
Prezentacja prac uczestników konkursu była ważnym elementem edukacyjnym tej części konkursu. Uczniowie poprzez swoje prace wyrażali troskę o środowisko naturalne i pozytywny stosunek do idei ochrony klimatu. Prace charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną.
Na etapie powiatowym w konkursie wzięło udział 29 uczniów z których 19 otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe ( książki i zestawy szkolne).
W trakcie Jesiennych Spotkań Klimatycznych uczestnicy Konkursu i programu Globe bawili się w takt przebojów muzycznych o tematyce pogodowej wykonanych przez zespół wokalno – muzyczny działający przy Gimnazjum nr 1 w Łęcznej pod kierunkiem Pana Mirosława Kozery.

Wyniki:
Kategoria – prezentacja multimedialna

I miejsce: Kacper Baryła, Wiktor Bil – Zespół Szkół nr 1 w Milejowie
II miejsce: Piotr Piech – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
III miejsce: Adam Wroński – Zespół Szkół w Puchaczowie
Patrycja Pieczywek, Magda Jarczyk – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Wyróżnienie
Dawid Kot – Zespół Szkół w Puchaczowie
Wiktoria Gasior – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Kategoria – plastyczna
I miejsce: Anna Kośmider – Zespół Szkół w Cycowie
II miejsce: Anna Spodymek – Zespół Szkół w Cycowie
III miejsce: Aleksandra Szurek - Zespół Szkół w Puchaczowie
Wyróżnienie: Monika Ćwirzeń- Zespół Szkół nr 1 w Milejowie
Aneta Konaszewska - Zespół Szkół nr 1 w Milejowie

Kategoria - hasło
I miejsce: Madgdalena Dudek - Zespół Szkół nr 1 w Milejowie
II miejsce: Patrycja Pieczywek- Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
III miejsce: Angelika Górska - Zespół Szkół w Puchaczowie

Laureatom serdecznie gratulujemy. II. Międzyszkolny turniej wiedzy ekologicznej –„Dzieje i obrzędy pogoda pisane”

Drużynowy turniej wiedzy ekologicznej odbył się w dniu 20 października 2011 w ramach II edycji Jesiennych Międzyszkolnych Spotkań Klimatycznych i dotyczył wpływu zjawisk klimatycznych na historię i kulturę człowieka. Potrzebną wiedzę do konkursu uczniowie czerpali z wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych lubelskich uczelni. Kto skrupulatnie śledził przekazywaną wiedzę ten nie miał problemu z odpowiadaniem na przygotowane przez prelegentów pytania. Po teoretycznej części turnieju uczniowie wzięli udział w części plastycznej na najładniejszą jesienną kompozycję. Tej części mieli za zadanie wykonać kompozycję z przygotowanych materiałów. Do turniejów prosiliśmy ochotników z publiczności z których utworzyliśmy trzyosobowe drużyny. W komisji konkursowej zasiedli nauczyciele i prelegenci. Wygrywały drużyny, które otrzymały największą ilość punktów. Nagrodami w turniejach były dyplomy i podziękowania oraz wydawnictwa encyklopedyczne i albumowe.


Laureaci turniejów:
Wiedzy

1 miejsce: Patryk Drewniak, Paulina Kozak, Karol Moczulski – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
2 miejsce: Kamil Bartnik, Magdalena Dudek, Patrycja Grabowska – Gimnazjum nr 1 w Milejowie
3 miejsce: Natalia Kasprzak, Paulina Osieleniec, Barbara Romaniuk – Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

Jesienna kompozycja
1 miejsce: Agnieszka Gańska, Patrycja Grabowska, Klaudia Słomka - Gimnazjum nr 1 w Milejowie
2 miejsce: Justyna Kulczycka, Monika Kurek, Jakub Płaza - Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
3 miejsce: Konstanty Chomik, Magdalena Nartowska, Milena Pełczyńska - Gimnazjum nr 1 w Łęcznej


Dziennik elektroniczny


Erasmus+ w naszej szkole


Przegląd muzyczny "Idzie gornik drogą"


Pracownia plastyczna


Konkursy fotograficzne


Kalendarz
21-05-2018
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910


Powered by apemCMS - © 2006 APEM